เกี่ยวกับผู้จัดทำ
     
[ หน้าหลัก ][ ติดต่อผู้จัดทำ ][ เกี่ยวกับผู้จัดทำ ][ กระทรวงศึกษาธิการ ][ เกล็ดความรู้ ][ ดาวน์โหลด ][ หนังสือดีน่าอ่าน ]


นายพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์


การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  สาขาไฟฟ้าสื่อสาร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ระดับปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื

งานในหน้าที่

2522-2543 อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
2543-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์พิเศษโรงเรียนเทคนิคเอกชน
ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโทหลายสถาบันการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทหลายสถาบันการศึกษา
กรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสมาชิกสามัญประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร  ของสำนักงานสภาวิศวกร
เขียนตำราวิชาการทางด้านช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกเผยแพร่หลายเล่มหลายวิชา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ คศ.4  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานตำราวิชาการ

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
เครื่องวัดไฟฟ้า(เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
วงจรพัลส์และดิจิตอล
ดิจิตอลเบื้องต้น
โทรคมนาคมเบื้องต้น
วงจรไฟฟ้า1
วงจรไฟฟ้า2
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเสียง
เครื่องรับวิทยุ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
        ฯลฯ

หน้าแรก หน้าหลัก
พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โทร 0-6820-4498 E_mail : pansakput@yahoo.com
copyright © 2006 by Pansak Putimanitpong    http://www.bpc.ac.th/